Friday, June 11, 2010

R - Utilitats

El llenguatge R és un llenguatge matemàtic molt útil. En destaco un parell de funcionalitats:
 • La funció match(), que retorna els índexos dels elements buscats.
 • par(mfrow=c(3,3)), que permet mostrar 3x3 gràfics en una sola finestra.
 • pdf(...,width=7,length=7), que permet imprimir a un fitxer pdf els gràfics. Acaba amd dev.off()
 • mca, que fa un anàlisi de correspondències múltiples. Dins la library MASS
 • hclust, que fa un hierarchical clustering
 • hist2d, image, image.plot, que són eines gràfiques
 • choose(n,m) calcula combinacions de n elements en grups de n
 • ginv(M) calcula la inversa de M. Dins la library MASS
 • binary(i,d) obté la representació en binari de d digits del nombre i. Dins la library wle. binary(i,d)$binary és un vector de zeros i uns.
 • write.table(b,file="filedest", row.names=FALSE, col.names=FALSE)
 • plot(a,col="green",pch=17,ylim=c(-1,100),xlab="alpha", ylab="Information", main="net")
 • Creacio de funcions: nomfunc <- function(parameters){... retValue}

No comments:

Post a Comment