Friday, June 11, 2010

MySQL - Varis

El fitxer /etc/mysql/debian.cnf conté el nom d'usuari (debian-sys-maint) i la contrassenya de l'usuari principal de mysql.
  • Accedir a mysql:
/etc/init.d/mysql -u debian-sys-maint -p
  • Treballar amb la base de dades correcta, la que gestiona els usuaris:
mysql> use mysql;
  • Canviar contrassenya d'un usuari (per exemple, el root si no la sabem):
mysql> update user set password=PASSWORD("NEWPASSWORD") where User='vivek';
  • Crear un nou usuari amb privilegis:
mysql> CREATE USER 'miquel'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passmiquel';

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'miquel'@'localhost' WITH GRANT OPTION;Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

  • Actualitzar privilegis:
mysql> flush privileges;
mysql> quit

No comments:

Post a Comment