Friday, June 11, 2010

R - Com fer un gràfic senzill

# Resultat en un fitxer pdf. width=7, height=7 by default. (in inches)
pdf(file="prova.pdf",width=7,height=7)

# Parametres dels grafics. mfrow es per a posar mes d'un grafic a la figura. Cada grafic comença amb plot()

# Els altres son per als marges
#par(mfrow=c(3,3), mar=c(3.5,3.5,1.5,0.5), oma=c(0,1,1,1))

a <- matrix(ncol=2,nrow=10) a[,1] = c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) a[,2] = c(3,5,3,87,9,63,12,51,11,22) b <- matrix(ncol=2,nrow=10) b[,1] = c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) b[,2] = c(13,15,23,17,59,3,27,75,18,32) plot(a,col="green",pch=17,ylim=c(-1,100),xlab="alpha",ylab="Variation of Information",main="sites.net"); lines(a,col="green") points(b,col="red",pch=20); lines(b,col="red") legend("topright",c("a","b"),col=c("green", "red"),pch=c(17,20)); # Tanquem el fitxer pdf dev.off()


El resultat és

No comments:

Post a Comment